Powrót do listy szkoleń

zSzkolenie: SZKOŁA COACHÓW

Uzyskaj Certyfikat Coacha Narzędziowego Kontrakt

Dlaczego stworzyliśmy Polską Szkołę Coachingu Kontrakt?
Od kilkunastu lat obserwujemy jak ważna rolę, w realizacji celów biznesowych każdego szefa odgrywa rozwój jego pracowników. Nasze wnioski z obserwacji, poparte opiniami polskich szefów były zbieżne w kilku kwestiach. Wiele metod prowadzenia coachingu koncentruje się na rozwoju człowieka, sięgając do wartości, misji człowieka. Jest to cenna umiejętność, jeśli ktoś chce rozwijać się w zawodzie coacha. Jednak wielu szefów i trenerów mówi: ja chcę, żeby mój pracownik/podopieczny, poprawił jakość realizacji swoich zadań, nauczył się nowej umiejętności, nie chcę natomiast zmieniać światopoglądu dorosłego człowieka. Z tą myślą powstał program coachingu, dedykowanego rozwijaniu umiejętności zawodowych u pracowników, w ich środowisku pracy.
Od kilkunastu lat trenerzy naszego zespołu prowadzą coachingi indywidualne i szkolą szefów wszystkich szczebli w zakresie coachingu narzędziowego. Jesteśmy przekonani, że umiejętność pomagania podwładnym w rozwoju i trenowanie z nimi nowych narzędzi zawodowych jest kluczowym zadaniem każdego szefa czy trenera. Korzyści z coachingu są oczywiste również dla firmy, ponieważ utrwalane są pożądane przez nią postawy i umiejętności pracowników.

Postanowiliśmy pogłębić i usystematyzować nasze szkolenia w zakresie coachingu, tworząc odrębną i specyficzną Szkołę, ponieważ:

 • chcemy podzielić się naszymi autorskimi doświadczeniami i sposobami pracy coacha, które uwzględniają specyfikę polskiego szefa, trenera i pracownika,
 • chcemy uzupełnić najlepsze wzorce coachingu światowego, rozwijając obszar treningu narzędziowego i interwencji kryzysowych,
 • chcemy zwiększyć szansę szefów trenerów, na wdrożenie nowych zachowań, poprzez aktywny trening nowych umiejętności,
 • chcemy dać możliwość polskim szefom i trenerom zdobycia certyfikatu Kontrakt, który uwiarygodni ich umiejętności coachingowe i zwiększy szanse na awans w firmie.

Specyfika naszej Szkoły

 • Zajęcia praktyczne i teoretyczne prowadzone są przez coachów z bardzo dużym doświadczeniem handlowym, szefowskim i trenerskim,
 • Podczas pierwszego etapu certyfikacji kładziemy szczególny nacisk na dwie umiejętności:
  o Definiowanie problemu i obszaru do rozwoju u pracownika
  o Zwiększanie motywacji i odpowiedzialności pracownika za szukanie nowych pomysłów, rozwiązań
  o Trenowanie nowych umiejętności, zachowań i narzędzi zawodowych z pracownikami (aktywny udział coacha) z wykorzystaniem psychodramy i elementów Gestalt
 • Pierwszy poziom Certyfikatu Coacha Kontrakt dotyczy rozwijania u pracowników umiejętności narzędziowych, do wyboru w zakresie handlowym i managerskim,
 • Na kolejnych etapach certyfikacji uczestnicy szkolenia mogą i powinni zdobywać kolejne specjalizacje merytoryczne, na przykład.: coaching rozwojowy, coaching grupowy i zespołowy coaching mediacji, fuzji w firmach, oraz coaching interwencyjny w kryzysach,

Filozofia i główne wartości Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt
Zdajemy sobie sprawę, że istnieją różne definicje coachingu i ciągle toczą się spory, czym jest, a czym nie jest coaching, mentoring, counseling, itp. Nie widzimy sensu w tym, aby rozstrzygać, w wielu wypadkach, niuanse. Przedstawimy krótko, jakimi kierujemy się wartościami, w prowadzeniu coachingu narzędziowego:

 • Podleganie coachingowi jest dobrowolne, bo tylko wtedy można liczyć na odpowiedzialną decyzję pracownika w sprawie uczenia się nowych rzeczy,
 • Szef – coach ma prawo obserwować poczynania swojego podwładnego i udzielać mu informacji zwrotnych (atuty – rezerwy), które mogą skłonić podwładnego do pracy nad własnym rozwojem,
 • Coaching nie jest oceną, jest wsparciem i pomocą w uczeniu się nowych zachowań i trenowaniu nowych umiejętności,
 • Dopuszczamy coaching dyrektywny, podczas którego coach proponuje konkretne rozwiązania do treningu i wdrożenia, nie czekając aż pracownik sam wszystko wymyśli, (dbając o motywację i odpowiedzialność pracownika),
 • Trening nowych umiejętności przy pomocy coacha i możliwość obserwacji ich użycia w rzeczywistości zawodowej zwiększa szansę na stałe wdrożenie, i jest kluczowym, specyficznym elementem naszej pracy według metody Kontrakt,
 • Udzielamy indywidualnego wsparcia (konsultacje telefoniczne, szybkie interwencje w kryzysowych sytuacjach) oraz dajemy dostęp do użytecznych skryptów coachingowych.

Zapraszamy Cię do naszej Szkoły…

 • Jeśli uważasz, że innowacyjność Twoich pracowników na stanowisku pracy jest kluczem do sukcesu w biznesie.
 • Jeżeli chcesz, inspirować swoich podwładnych i współpracowników do rozwoju zawodowego i osobistego.
 • Jeżeli pracujesz w firmie już kilka lat i nie widzisz szans na awans pionowy, a chcesz podnosić swoje kwalifikacje i być użyteczny dla swoich kolegów.
 • Jeżeli sprawia Ci satysfakcję pomaganie innym w byciu bardziej efektywnym, a nie wiesz jak to zrobić.
 • Jeżeli chcesz się nadal rozwijać, budować swoją pozycję i prestiż w środowisku, w którym pracujesz.
 • Jeżeli nie masz skłonności do terapeutyzowania innych i wykorzystywania roli coacha.
 • Jeżeli jesteśmy dla Ciebie wystarczająco wiarygodni po sprawdzeniu naszych rekomendacji i certyfikat Coacha Kontrakt jest dla Ciebie gwarancją wysokiej jakości.

I stopień certyfikatu Polskiej Szkoły Coachingu Kontrakt

Specjalizacja i obszary coachingu narzędziowego:
Program I stopnia certyfikatu obejmuje 2 specjalizacje: handlową i managerską.

Specjalizacja handlowa pozwala każdemu uczestnikowi rozwinąć umiejętności handlowe w obszarach sprzedażowych oraz prowadzeniu coachingu sprzedażowego.

 • coaching handlowy dla zespołu sprzedaży
 • coaching codziennej pracy zawodowej (innej niż sprzedaż) dla podwładnych lub współpracowników (np. obsługa klienta)
  Specjalizacja managerska pozwala uczestnikom rozwinąć umiejętności w zakresie kierowania zespołem oraz rozwijania swoich podwładnych metodami coachingowymi.
 • coaching managerski dla podległej kadry kierowniczej

Jakie uzyskasz kompetencje?

Coach narzędziowy Kontrakt, potrafi biegłe posługiwać się standardami handlowymi i managerskimi.

Coach narzędziowy Kontrakt posiada i potrafi swobodnie stosować umiejętności coachingowe, które pomagają pracownikom w trenowaniu i doskonaleniu narzędzi zawodowych.

Coach narzędziowy Kontrakt, potrafi biegle posługiwać się procedurą coachingową Kontrakt, a w szczególności organizować doświadczenia w indywidualnym treningu nowych umiejętności.

Coach narzędziowy Kontrakt, posiada wiedzę w zakresie handlowym i managerskim do inspiracji podwładnych i umiejętność prowadzenia dyrektywnej wersji coachingu narzędziowego.

Certyfikat. Warunki i uprawnienia
Warunkiem zdobycia certyfikatu Coacha narzędziowego Kontrakt jest:

 • ukończenie wszystkich etapów programu na I stopień certyfikatu
 • realizowanie praktycznych zadań i doświadczeń w roli coacha w trakcie trwania kursu (zapisy sesji coachingowych)
 • zaliczenie egzaminu praktycznego – poprowadzenie sesji coachinigowej pod okiem komisji egzaminacyjnej

Certyfikat I stopnia uprawnia do:

 • prowadzenia narzędziowego coachingu handlowego i managerskiego zgodnie ze standardami i wartościami PSCK
 • uzyskiwania rekomendacji Grupy Szkoleniowej Kontrakt-OSH
 • pierwszeństwa w dostępie do nowych i wyższych form podnoszenia kwalifikacji coachingowych w ramach Grupy Kontrakt

Forma pracy:

Warsztaty szkoleniowe
Warsztat to główna forma pracy podczas szkolenia na I stopień certyfikatu PSCK. Podczas warsztatów główny nacisk będzie położony na dostarczanie wiedzy i trening nowych umiejętności coacha oraz na ćwiczenia, które pozwolą zasymilować filozofię i procedury prowadzenia coachinigu narzędziowego Kontrakt w zakresie rozbudowanych standardów managerskich i handlowych.

Zadania wdrożeniowe. Przygotowanie i sprawdzenie wiedzy. Ćwiczenia.
Uczestnicy w czasie przerw miedzy sesjami będą zaliczali praktyczne ćwiczenia, dzięki temu będą mieli szansę na:

 • weryfikację zdobywanej wiedzy i umiejętności w praktyce
 • usystematyzowanie wiedzy coachingowej i narzędziowej

PRZEBIEG POSZCZEGÓLNYCH ETAPÓW:

Etap I 2 – dniowy warsztat
Narzędzia prowadzenia coachingu

Etap II 2 – dniowy warsztat
Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja handlowa

Etap III – 2-dniowy warsztat
Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja managerska

Etap IV 2 – dniowy warsztat
Coaching narzędziowy – doskonalenie swojego stylu coachingowego.

Etap V 2-dniowa Sesja coachingowo – superwizyjna zakończona egzaminem oraz uroczyste wręczenie certyfikatów
10 dni pracy warsztatowej – 8 h każdy dzień
Szkolenia prowadzimy podczas zjazdów piątek – sobota, 1 raz na miesiąc.
Godziny: 9.00-18.00 z 1 h przerwą na lunch

Cena: 9500zl netto

Etap I Narzędzia prowadzenia coachingu
2 – dniowy warsztat

Prezentacja procesu prowadzenia sesji coachingu narzędziowego oraz trening narzędzi wykorzystywanych przez coacha do prowadzenia sesji.
Podczas pierwszego warsztatu Szkoły Coachingu będzie wiele okazji do ćwiczeń i prac indywidualnych, podczas których coraz łatwiejsze stanie się przekładanie filozofii i logiki procedury coachingu narzędziowego na konkretne sposoby działania.
Trening nowych umiejętności będzie dotyczył w szczególności praktycznych rozwiązań w problematycznych często obszarach:

 • Jak budować motywację pracownika do wspólnej pracy rozwojowej?
 • Jak definiować cele biznesowe i coachingowe na sesję?
 • Jak zbierać materiał do informacji zwrotnych i budowania doświadczeń, wykorzystując formularze spotkania coachingowego i listę kategorii coachingowych?
 • Jak przekazywać najważniejsze informacje zwrotne?
 • Jak budować sytuacje korekcyjne i prowadzić trening nowych umiejętności?
 • Skąd czerpać pomysły na nowe, rozwojowe zachowania podwładnego?
 • Jak przekazywać i stosować w praktyce filozofię coachingu narzędziowego?

Korzyści: Coachowie poznają proces coachingu narzędziowego oraz przetrenują główne umiejętności prowadzenia coachingu sprzedaży i coachingu menedżerskiego

Etap II Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja handlowa
2 – dniowy warsztat

Pierwszy stopień Certyfikatu Coacha Kontrakt odróżnia naszą szkołę w sposób zasadniczy od innych szkół coachingowych. Na tym etapie proponujemy pracę z konkretnymi narzędziami, które Coach aktywnie rekomenduje pracownikowi. Podczas sesji coachingowej podwładny wyznacza tylko swoją granicę ryzyka i zgłasza specyficzne ograniczenia, które powinny być uwzględnione przez coacha w wypracowanym algorytmie działania.

Rozbudowane standardy pracy handlowca są tym obszarem, w którym niezbędny jest systematyczny coaching, aby utrzymać lub podnosić zawodowe kompetencje podwładnych.
Bez biegłości posługiwania się tymi standardami i bez umiejętności tworzenia nowych algorytmów działania pracownika – nie wyobrażamy sobie solidnej i sensownej pracy coacha narzędziowego Kontrakt.

Dlatego podczas warsztatu trenować będziemy standardy handlowe, które uwzględniają ważne mechanizmy psychologiczne i mają formę logicznego i użytecznego narzędzia:

 • Z jakich elementów powinien składać się użyteczny model standardu dla handlowca?
 • Jak konstruować i przekazywać algorytmy działania w sferze asertywności handlowca?
 • Jak przygotowywać modelowe, alternatywne kontr taktyki niezbędne w trudnych rozmowach z klientem?
 • Jak przekazywać sens, filozofię i logikę działania przed treningiem nowych algorytmów?
 • Jak prowadzić trening nowych umiejętności i zachować w zakresie rekomendowanych przez coacha standardów i algorytmów?
 • Jak podczas sesji coachingowej pracować nad wypracowaniem wykonalnego standardu w obszarze emocji i barier psychologicznych podwładnego?

Korzyści: Coachowie poznają 12 algorytmów handlowych, dzięki którym będą efektywnie tworzyć środowisko dla podopiecznych w uczeniu się nowych umiejętności zawodowych.

Etap III Prowadzenie Coachingu narzędziowego specjalizacja managerska
2 – dniowy warsztat

Pierwszy stopień Certyfikatu Coacha Kontrakt dostarcza uczestnikom również wiedzy menedżerskiej, która stanowi filar w prowadzeniu coachingu managerskiego. Na tym etapie proponujemy rozwój umiejętności takich jak: komunikowanie decyzji, motywowanie, docenianie, rozwiązywanie konfliktów, które coach aktywnie rekomenduje menedżerowi. Podczas sesji coachingowej menedżer doskonali swoje umiejętności zgodnie ze swoimi największymi atutami a także rozwija swoje rezerwy.

Pogłębione standardy managerskie są tym zestawem wiedzy i umiejętności, w którym niezbędny jest systematyczny coaching, aby utrzymać lub podnosić zawodowe kompetencje menedżerów. Bez biegłości posługiwania się tymi standardami i bez umiejętności tworzenia nowych algorytmów działania menedżera nie wyobrażamy sobie solidnej i sensownej pracy coacha narzędziowego Kontrakt.

Podczas warsztatu trenować będziemy standardy managerskie, które uwzględniają ważne mechanizmy psychologiczne i mają formę logicznego i użytecznego narzędzia:

 • Z jakich elementów powinien składać się użyteczny model standardu komunikowania trudnej decyzji?
 • Jak konstruować i przekazywać algorytmy działania w sferze rozwiązywania konfliktów i motywowania?
 • Jak przygotowywać modelowe działania menedżerskie do stosowania w trudnych sytuacjach?
 • Jak przekazywać sens, filozofię i logikę działania przed treningiem nowych algorytmów?
 • Jak prowadzić trening nowych umiejętności i zachować w zakresie rekomendowanych przez coacha standardów i algorytmów?
 • Jak podczas sesji coachingowej pracować nad wypracowaniem wykonalnego standardu w obszarze emocji i barier psychologicznych podwładnego?

Korzyści: Coachowie poznają 10 algorytmów managerskich, aby efektywnie wspierać podopiecznych w rozwoju poprzez coaching szefowski

Etap IV Coaching narzędziowy – doskonalenie swojego stylu coachingowego
2 – dniowy warsztat

Podstawa wiarygodności certyfikatu Coacha Narzędziowego Kontrakt jest praktyka i biegłość w posługiwaniu się procedura coachingową. Dlatego oczekujemy od uczestników naszej Szkoły realizacji konkretnych zadań w codziennej pracy zawodowej. Wymaga to inwestycji czasowej również ze strony trenerów – coachów PSC Kontrakt, ale podczas czwartego warsztatu każdy będzie mógł się indywidualnie przygotować do realnych sesji coachingowych.

Podczas sesji czwartej chcemy również dostarczyć użyteczne algorytmy działania na zaskakujące nieraz coachów tematy:

 • pomoc klientowi przy podejmowaniu decyzji
 • radzenie sobie z silnymi negatywnymi emocjami
 • przygotowanie do osiągania celów bardziej osobistych niż zawodowych
 • trudne sytuacje w pracy coacha
 • niechęć podopiecznego do wspólnej pracy
 • podważanie sensu sesji i polemika z coachem na temat informacji zwrotnych

Najważniejsze obszary do treningu indywidualnego podczas warsztatu:

 • jak konstruować zadania („praca domowa”) dla podopiecznego i jak pracować nad ich realizacją podczas kolejnej sesji coachingowej?
 • jak wyławiać podczas obserwacji specyficzne atuty podopiecznego i wykorzystywać je w trakcie treningu nowych zachowań?
 • jak być świadomym i przekraczać własne bariery w inicjowaniu nowych atrakcyjnych i mobilizujących do wysiłku elementów podczas pracy korekcyjnej?
 • jak w sposób naturalny wykorzystywać indywidualny styl osobowościowy i zawodowy podczas sesji coachingowych?
 • jak radzić sobie z nieprzewidzianych oporem podopiecznego lub pokusami koleżeńskiej pogawędki?

Korzyści: Coachowie budują swoją pewność w prowadzeniu sesji coachingowych, tak aby skutecznie wspierać podopiecznych w pokonywaniu barier
Etap V Sesja superwizyjna zakończona egzaminem oraz uroczyste wręczenie certyfikatów
2 dni

Podczas piątego spotkania będziemy pogłębiać wiedzę coachów o ich indywidualnym stylu oraz praktykować procedurę coachingową, tak, aby budować solidne standardy pracy coacha z podopiecznym. Sesja ta rozpocznie się od omówienia prac domowych: sesji coachingowych trenowanych w oparciu o rzeczywiste sytuacje biznesowe. Coache PSC Kontrakt przygotują feedback i udzielą wsparcia uczestnikom szkoły, aby zwiększać ich wiedzę i umiejętności.

Podczas piątej sesji chcemy dostarczyć użyteczne algorytmy działania na zaskakujące nieraz coachów tematy:

 • praca coachingowa z podopiecznym, który nie bierze odpowiedzialności za swój rozwój
 • radzenie sobie z sytuacją braku postępu w rozwoju u podopiecznego
 • przygotowanie do przejścia z roli coacha do roli szefa

Najważniejsze obszary do treningu indywidualnego podczas warsztatu:

 • jak budować proces rozwoju poprzez wykorzystanie zadań wdrożeniowych?
 • jak konstruować krótkie doświadczenia treningowe?
 • jak świadomie korzystać z modelu coachingu interwencyjnego?
 • jak w sposób naturalny wykorzystywać swój styl udzielania informacji zwrotnej?
 • jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami w coachingu?

Korzyści: Coachowie trenują model coachingu narzędziowego, tak aby sprawnie przejść przez certyfikację
Sesja ta zakończy się egzaminem praktycznym.
Egzamin praktyczny – poprowadzenie sesji coachingowej na forum. Komisja egzaminacyjna oceniać będzie umiejętność prowadzenia coachingu narzędziowego.
Uroczyste wręczenie certyfikatów ukończenia I stopnia PSCK.

Korzyści: Coachowie pozyskują uznany w Polsce certyfikat Coacha Narzędziowego.

 

W przypadku pytań prosimy o kontakt
robert.zych@kontraktosh.pl
602632390

 

Jesteś zainteresowany szkoleniem?


  Zgoda na otrzymywanie informacji (?)

  Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

  Zobacz również

  Powrót do listy szkoleń

  zSzkolenie: Szkoła Coachów

  Polska Szkoła Coachingu Kontrakt (PSCK) – Program jest wynikiem doświadczenia i potrzeb rynkowych zebranych podczas kilkunastu lat pracy naszego zespołu. Postanowiliśmy pogłębić i usystematyzować nasze szkolenia w zakresie coachingu. Tak powstała Polska Szkoła Coachingu Kontrakt (PSCK). Jest to program certyfikacyjny uprawniający do prowadzenia narzędziowego coachingu handlowego i managerskiego zgodnie ze standardami i wartościami PSCK. Podczas warsztatów główny nacisk położony jest na dostarczanie wiedzy i trening nowych umiejętności coacha oraz na ćwiczenia, które pozwolą zasymilować filozofię i procedury prowadzenia coachinigu narzędziowego Kontrakt w zakresie rozbudowanych standardów managerskich i handlowych.

  Jesteś zainteresowany szkoleniem?


   Zgoda na otrzymywanie informacji (?)

   Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (?)

   Zobacz również

   795481943
   kontraktosh@kontraktosh.pl

   Email marketing powered by FreshMail
    

   Email marketing powered by FreshMail