Strefa wiedzy / przywództwo blog

Przywództwo to proces. Jak angażować zespół do wspólnej pracy nad wyzwaniami w organizacji.

W 2007 roku profesor Vroom udzielił wywiadu, z którego korzystam w poniższym materiale.

Przywództwo zależy od sytuacji. Niewielu naukowców społecznych zakwestionuje słuszność takiej tezy. Jednak znamy przecież wiele interpretacji zjawiska Przywództwo. Bardzo często definicje te  nawiązują do roli kierownictwa w organizacji. Opisuję poniżej definicję kierownictwa i krótki opis teorii przywództwa zebranej przez profesora Vrooma. Główną osią prac badawczych profesora Vrooma były Modele Vroom, Yetton, Jago dotyczące uczestnictwa zespołu w podejmowaniu decyzji i wdrażaniu podjętych działań.

Termin „przywództwo” jest wszechobecny w dzisiejszym biznesie, sporcie, polityce. Również struktury wojskowe poszukują modeli, które wspierałyby dowódców w podejmowaniu decyzji o wysokiej jakości.

Tysiące empirycznych badań zostało przeprowadzonych w ostatnich latach. Jedynie w bazie Uniwersytetu Yale w USA jest zapisanych ponad 350 tysięcy wyborów badawczych menedżerów, którzy oceniali swoją wrażliwość na angażowanie zespołów w procesach decyzyjnych. Stale poszukujemy odpowiedzi na pytanie co odróżnia skutecznych przywódców od nieskutecznych.

Jednym z problemów jest fakt, że pojęcie „przywództwo” pomimo jego popularności nie jest terminem naukowym o formalnej, znormalizowanej definicji. Można stwierdzić, że jest prawie tyle samo definicji przywództwa, ile osób, które próbowały zdefiniować to pojęcie.

Rozpoczynamy od zbadania szeregu zagadnień związanych z definicją przywództwa. Następnie realizujemy nasz główny cel, aby zbadać rolę czynników sytuacyjnych w procesie angażowania zespołów do osiągania wielkich celów. Naszym celem jest wzmocnienie liderów w kierowaniu organizacjami – zarówno publicznymi, prywatnymi, jak i non profit.

Vroom, Jago,Yetton. Kontekst naukowy.

Zgadzamy się, że przywództwo wiąże się z procesem oddziaływania. Zatem liderem jest ten, który pozyska jednego lub więcej swoich zwolenników. A ci z kolei ze swojej woli za nim podążą. Jeśli nikt nie podąża za ideą, lub liderem nie można mówić o przewodzeniu.

Jak prowadzenie innych wpływa na to, że mamy do czynienia z przywództwem? Naukowcy zwracają uwagę, że osoba, która posiada potencjał i/lub zdolności do wywierania wpływu na innych łatwiej może zacząć prowadzić innych. (patrz Zaccaro, 2007, patrz Sternberg, 2007, this issue, Avolio, 2007) Jednak my zwracamy uwagę również na kontekst sytuacyjny, w którym występuje relacja pomiędzy liderem a zespołem.

Należy zauważyć, że powyższa definicja nie wspomina procesów, w których wpływ ma wpływ. W rzeczywistości jest mnóstwo procesów, dzięki którym może wystąpić udany wpływ. Zagrożenia, obietnica korzyści, dobrze uzasadnione argumenty techniczne i inspirujące apele mogą być skuteczne w pewnych okolicznościach. Czy wszystkie te rodzaje wpływów kwalifikują się do przywództwa? To w odpowiedzi na to pytanie, że teoretyki przywódcze różnią się. Niektórzy ograniczają pojęcie przywództwa do określonych typów metod wpływania, takich jak te, które są niekomercyjne lub wymagają odwołań do wartości moralnych. Inni używają formy wpływów nie jako definicji, lecz jako podstawy do odróżnienia odmiennych typów przywództwa. Na przykład Burns (1978) wyróżniał się między przewagą transakcyjną a transformacyjną, terminami opisanymi bardziej szczegółowo przez Avolio (2007). Podobnie inni uczeni pisali o charistowskim kierownictwie (Conger & Kanungo, 1998), tyranistowskim przywództwie (Glad, 2004) i o charakterze narcystycznym (Kets de Vries i Miller, 1985).

Kolejną różnicą między definicjami kierownictwa jest ich traktowanie skutków wpływu. Większość teoretyków uważa, że ​​istnieje bliski związek między Kierownictwem, a skutecznością grupy lub organizacji. Skuteczność organizacyjna jest często traktowana jako silny dowód skutecznego przywództwa. Zaangażowanie przywódcze oznacza nie tylko wpływanie na innych, ale również na sposób, który umożliwia organizacji osiągnięcie jej celów. Ostatnio Podolny, Khurana i Hill-Popper kwestionowali przydatność dodawania skuteczności do definicji przywództwa. Zauważyli słabe powiązania pomiędzy tymi dwoma wariantami w organizacjach gospodarczych i zasugerowali, że kierownictwo powinno być zdefiniowane jako proces „tworzenia sensu”  wśród członków organizacji.

Popieramy odłączenie definicji przywództwa od skuteczności organizacyjnej. Nie tylko skuteczność organizacji zależy od wielu czynników innych niż jakość jej przywództwa, ale istnieje wiele procesów, za pomocą których liderzy mogą wpływać na ich organizacje, które mają niewielki związek lub nie mają nic wspólnego z określeniem przywództwa. Na przykład fuzje i przejęcia, zmiany w strukturze organizacyjnej i zwolnienia pracowników mogą mieć duży wpływ na wartość dla akcjonariuszy, ale niekoniecznie ucieleśniają proces wpływów zintegrowany z kierownictwem. Można by oczekiwać, że przywództwo zdefiniowane tutaj ma przyczynić się do skuteczności organizacyjnej, ale nie byłoby to konieczne ani wystarczające do jej osiągnięcia.

Na niezliczoną liczbę definicji, które zostały wprowadzone na przestrzeni lat, oferujemy następujące parametry robocze, które będą przynajmniej służyć celom tego artykułu. Widzimy kierownictwo jako proces motywowania ludzi do wspólnego celu po to, aby osiągać wspaniałe wyzwania. Szefie pamiętaj:

  1. Przywództwo to proces, a nie Twoja własność.
  2. Proces ten wymaga od Ciebie elastyczności w zależności od wagi czynników sytuacyjnych.
  3. Dobrze poprowadzone przywództwo uruchamia współpracę w zespole, aby osiągnąć cele.
  4. „Wielkie idee rodzą się w umysłach liderów” ale tak naprawdę są rozwijane przez ich zespoły

Podsumowując

Wiemy, że jako lider poszukujesz w swoich działaniach efektywności. Wiesz, że na twoje decyzje szczególne znaczenie wywiera sytuacja w której się znajdujesz. A zatem szukasz w swoich posunięciach dobrej jakości i dobrego wdrożenia. To dwa podstawowe komponenty, Twojej efektywności w procesie angażowania zespołu.

Zespół naukowy profesora Vrooma zbudował definicję przywództwa, która wyraźnie różni się od wcześniej przyjętych. Oto ona:

Przywództwo to proces motywowania i aktywizowania innych do wspólnej pracy, aby osiągać wielkie wyzwania.

Robert Zych

Jeśli potrzebują Państwo więcej informacji, lub chcą otrzymać pełny folder szkolenia zapraszamy do kontaktu:

robert.zych@kontraktosh.pl

Nasze szkolenia otwarte

Rekomendowane programy rozwojowe

Umów się na demo

Poznaj programy rozwojowe, które spersonalizujemy do potrzeb Twoich i Twojego zespołu

arrows (1)